Приватне акціонерне товариство

Птахофабрика Тернопільська

adress с.Великі Гаї, Тернопільська обл., вул. Галицька 180, email: yadobre@gmail.com

phonesТел. + 38 (050) 337-58-65 +38 (050) 428-50-10
Загальні збори акціонерів

 

Публічне акціонерне товариство „Птахофабрика Тернопільська ”(03369177)

(47722‚ Тернопільська область‚ Тернопільський район‚ село Великі  Гаї‚ вул.Галицька‚ 180)

 Повідомляє‚ що річні загальні збори акціонерів відбудуться  01 квітня 2013 року о 11.00 год.  за адресою:47722‚ Тернопільська область‚ Тернопільський район‚ село Великі  Гаї‚ вул.Галицька‚ 180 (у приміщенні актового залу). Учасникам зборів при собі  мати паспорт‚ а представникам акціонерівпаспорт і відповідно оформлене доручення на право участі у зборахРеєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 год. до 10.55 год. 01 квітня 2013   року  за місцем проведення зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами‚ необхідними для прийняття рішень з порядку денного та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного за адресою: 47722‚ Тернопільська область‚ Тернопільський район‚ село Великі  Гаї‚ вул.Галицька‚ 180‚ в приміщенні ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»‚ у приймальні‚ попередньо письмово звернувшись до Товариства. У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонераюридичної особи або прізвище‚ імта по-батьков акціонерафізичної особи‚ кількість належних йому акцій та до якого додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера‚ видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пиж Галина Теодорівна. Телефон для довідок: 0352 49-06-83

Дата складання переліку акціонерів‚ які мають право на участь у загальних зборах – 26.03.2013 року.

Порядок денний :

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів.

2.Про обрання лічильної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства  за 2012 рік.

4. Про розподіл прибутку/збитку Товариства.                        

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8.Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів‚  які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення‚ із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. .

 

Інформація про основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

 

 

 

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

146154

35008

Основні засоби

21991

20539

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17568

9968

Сумарна дебіторська заборгованість

40408

1965

Грошові кошти та їх еквіваленти

48830

1011

Нерозподілений прибуток

31129

2854

Власний капітал

42848

14573

Статутний капітал

1689

1689

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

103306

20435

Чистий прибуток(збиток)

28273

1390

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6756048

6756048

Кількість власних акцій‚ викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів‚ витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

130

100

 

Генеральний директор  ___________________ Слободян Р.В.

 

01.03.2013р.