Зв`язатися з нами:

Тел. +38 050 377 02 65
+4 191 630 64 25
+38 (0352) 49-02-63
+38 050 377-92-35


Факс. +38 (0352) 49-02-63

Приватне акціонерне товариство

Птахофабрика Тернопільська

adress с.Великі Гаї, Тернопільська обл., вул. Галицька 180, email: yadobre@gmail.com

phonesТел. +38 (0352) 49-02-63 Факс. +38 (0352) 49-02-63
Акціонерам 2015

16.02.2015 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

15.04.2015 - Змін до порядку денного не було

--

Протоколи загальних зборів товариства:

Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства:

Інформація, передбачена Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.13р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням

Річна Інформація емітента цінних паперів

Статут Товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання)

Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них

Положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі  якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження  відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства)

  • Філія не створювалася. Відповідно положення про філію відсутнє.

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу))

  • Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства відсутній. Кодекс не затверджувався.

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом)

Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового.

Зазначені в назві розділу, документи відсутні. Емісія не здійснювалася.

Перелік афілійованих  осіб ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»  із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів акціонерів

  • відповідні повідомлення відсутні у зв`язку із відсутністю змін у порядку денному загальних зборів

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії

  • відповідні повідомлення відсутні в зв`язку з тим, що станом на 01.03.2015р.  рішення про додаткові емісії (в т.ч. про приватні розміщення) акцій ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» не приймались

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

  • відповідне повідомлення відсутнє у зв`язку з тим, що загальні збори ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» рішення про припинення акціонерного товариства не приймали.

Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)

  • відповідне повідомлення відсутнє у зв`язку з тим, що акції ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» існують в бездокументарній формі (інші цінні папери, емітентом яких є товариство , станом на 01.03.2015р. відсутні)

Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку, та терміни встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

  • зазначені вище звіт(и) відсутні у зв`язку з тим, що ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» не є емітентом іпотечних облігацій